მომსახურების პირობები

შეცვლა / დაბრუნების პოლიტიკა

  1. პროდუქტის   შეცვლა   შესაძლებელია   შემდეგ   შემთხვევებში:

 

  • პროდუქტი   დაზიანებულია   ტრანსპორტირების   დროს;
  • შეცდომით   მიღებული   იქნა   სხვა   პროდუქტი;  
  • პროდუქტს   აღმოაჩნდა   ქარხნული   წუნი;

 

მყიდველი   ვალდებულია   დაუყოვნებლივ   გახსნას   შეძენილი/მიღებული   ნივთი   და   დაათვალიეროს   ვიზუალურად,   ნაკლის   არსებობის   შემთხვევაში   დაუყოვნებლივ   შეატყობინოს   კომპანიას.   მყიდველი   ვალდებულია   პროდუქტი   დააბრუნოს   სრული   შეფუთვით,   აქსესუარებით   და   დოკუმენტაციით.  

თუ   მყიდველი   უარს   აცხადებს   ნივთის   დათვალიერებაზე,   პრეტენზია   ვიზუალური   ნაკლის   შესახებ   არ   მიიღება   და   შეცვლის   მითითებული   წესი   მასზე   არ   მოქმედებს.   ზემოაღნიშნული   წესების   დაცვის   შემთხვევაში   კომპანია   5   სამუშაო   დღის   ვადაში   უსასყიდლოდ   შეუცვლის   ვიზუალური   წუნის   მქონე   ნივთს.

 

შეცდომით   სხვა   პროდუქტის   მიღების   შემთხვევაში,   მყიდველი   ვალდებულია   დაუყოვნებლივ,   მაგრამ   არაუგვიანეს   5   სამუშაო   დღისა,   აცნობოს   კომპანიას   და   მოითხოვოს   ნივთის   შეცვლა.  

კომპანია   5   სამუშაო   დღის   ვადაში   უცვლის   ნივთს   თუ   მყიდველი   დააბრუნებს   პირვანდელი   მდგომარეობით   (გამოუყენებელი),   შეფუთვით,   აქსესუარებით,   დოკუმენტაციით.  

 

ქარხნული   წუნის   აღმოჩენის   შემთხვევაში,   მყიდველი   დაუყოვნებლივ   აცნობებს   კომპანიას   ან   კომპანიის   ოფიციალურ   სერვის   ცენტრს:   შპს   ემსერვისი,   ს/კ   406144408;   მის:   თბილისი,   დიდი   დიღომი,   ფარსადანის   ქ.   N7;   ტელ:   0322524343;   პროდუქტის   მიღებიდან   5   სამუშაო   დღის   ვადაში   ქარხნული   წუნის   აღმოჩენის   შემთხვევაში,   პროდუქტი   ექვემდებარება   შეცვლას   (ამ   შემთხვევაშიც   მყიდველი   ვალდებულია   სრული   კომპლექტაციით,   ყუთით,   აქსესუარებით   და   დოკუმენტაციით   წარმოადგინოს   პროდუქტი).   აღნიშნული   ვადის   გასვლის   შემდეგ   ნივთი   ექვემდებარება   მხოლოდ   შეკეთებას   საგარანტიო   პირობებით.

 

  1. დაბრუნების   წესი   და   პირობები   ონლაინ   შესყიდვის   დროს:

 

ონლაინ   შესყიდვის   დროს:   კანონმდებლობით   გათვალისწინებულ   შემთხვევაში,   შესყიდვის   14   დღიანი   დაბრუნებით   სარგებლობისთვის   მყიდველი   ვალდებულია   შეძენილი   პროდუქტი   დააბრუნოს   სრული   შეფუთვით,   პირველადი   მდგომარეობით,   დაუზიანებელი,   სრული   დოკუმენტაციით   და   კომპლექტაციით.   მყიდველისთვის   თანხის   დაბრუნება   ხორციელდება   პროდუქტის   მოვაჭრისთვის   დაბრუნებიდან   14   დღის   განმავლობაში.  

     

   შესაცვლელი/დასაბრუნებელი   პროდუქტი:არ   უნდა   იყოს   გამოყენებული   (გარდა   ქარხნული   წუნის   არსებობისა);შეფუთვა   არ   უნდა   იყოს   დაზიანებული   (გარდა   ქარხნული   წუნის   არსებობისა);ქარხნული   წუნის   არსებობის   შემთხვევაში,   კომპანიის   (შპს   „ემტექნიკსი“)   ინფორმირება   უნდა   მოხდეს   არაუგვიანეს   შეძენიდან   5   სამუშაო   დღისა. მყიდველი   პროდუქციის   მიღებისას,   ხსნის   და   მოწმებს   პროდუქტს   კომპანიის   წარმომადგენლის   თანდასწრებით.   ვიზუალური   წუნის   ან   არასწორად   მიღებული   ნივთის   შემთხვევაში   მაშინვე   წარადგენს   პრეტენზიას   და   უკან   აბრუნებს   ნივთს.  

   პროდუქტის   დაბრუნების   შემთხვევაში,   გთხოვთ   წინასწარ   დაუკავშირდეთ   კომპანია   შპს   „ემტექნიკსი“   (ტელ:   +995   032   52   43   43   ან   info@midea.ge   )   და   აცნობოთ   პროდუქტის   დაბრუნების   მიზეზის   თაობაზე;პროცესის   ინიცირებისათვის   საჭიროა   კომპანიას   აცნობოთ   დასაბრუნებელი   პროდუქტის   მაიდენტიფიცირებელი   მონაცემები,   შეკვეთის   თარიღი,   შეკვეთის   მიღების   თარიღი   და   დაბრუნების   მიზეზი   (შესაძლებელია   საჭირო   გახდეს   პროდუქტისა   და   გადახდის   დამადასტურებელი   დოკუმენტის   ფოტოს   ატვირთვა   და   გამოგზავნა   ელ.   ფოსტის   მისამართზე:   info@midea.ge   )

 

 

  1.  ანაზღაურების   წესი:

3.1.   შპს   ემტექნიქსი,   მომხმარებლის   მიერ   შეძენილი   პროდუქტის   დაბრუნების   სურვილის   შემთხვევაში   იღებს   ვალდებულებას   მომხმარებელს   აუნაზღაუროს   მომხმარებლის   მიერ   პროდუქტში   გადახდილი   თანხა      გარდა   ტრანსპორტირების,   მიწოდების   ღირებულებისა,   რომელიც   გამოაკლდება   დასაბრუნებელ   თანხას.  

  1. თუ   ქარხნული   წუნის   პრეტენზიით   მოხდა   დემონტაჟი,   ხოლო   ქარხნული   წუნი   არ   დადგინდება,   მყიდველს   დაეკისრება   დემონტაჟის,   დაბრუნების,   ასევე   ყველა   სხვა   ხარჯი,   რაც   პროდუქციის   დემონტაჟის   და   ექსპერტიზა-შემოწმების   პროცესში   წარმოიშობა.

დაბრუნების   შემთხვევაში   მყიდველის   ასანაზღაურებელი   დემონტაჟის   ღირებულება   გამოითვლება   იმ   პრინციპით,   რაც   არის   შესაბამისი   პროდუქციის   მონტაჟის   ღირებულება   დემონტაჟის   განხორციელების   მომენტისთვის   და   მისი   ღირებულება   დაკავდება   მყიდველისთვის   დასაბრუნებელი   თანხიდან   ან   უშუალოდ   იხდის   მყიდველი.  

3.2.   თანხის   დაბრუნება   შესაძლებელია   მხოლოდ   უნაღდო   ანგარიშსწორებით   მომხმარებელის   საბანკო   ანგარიშზე   ჩარიცხვის   გზით. 3.3.   შპს   ემტექნიკსი   მომხმარებელს   შეძენილი   პროდუქტის   ღირებულებას,   წინამდებარე   მუხლით   დადგენილი   წესითა   და   ოდენობით,   აუნაზღაურებს   10   სამუშაო   დღის   ვადაში.პროდუქციის   დაბრუნება/შეცვლის   პროცედურა: 4.1.   იმ   შემთხვევაში,   თუ   დაბრუნების   ინიცირება   მიტანისთანავე   მყისიერად   მოხდება   მომხმარებლის   მხრიდან,   შემთხვევა   ფიქსირდება   საინფორმაციო   ცენტრში   0322524343   და   კურიერს   ეძლევა   დასტური   პროდუქტის   წამოღებაზე; 4.2.   პროდუქციის   მიღებისთანავე   მომხმარებელს   შეუძლია   დააფიქსიროს   მოთხოვნა   პროდუქციის   დაბრუნებაზე; 4.3.   პროდუქტის   მიღებიდან   5   სამუშაო   დღის   შემდეგ   დაფიქსირებული   ქარხნული   წუნის   შემთხვევაში,   მომხმარებელმა   უნდა   იმოქმედოს   შესაბამისი   საგარანტიო   პირობებით   (ექვემდებარება   შეკეთებას). 5.   პროდუქციის   შეცვლის   ვადები: 5.1.   პროდუქციის   შეცვლის   მოთხოვნის   დადასტურების   შემთხვევაში,   მომხმარებელს   დაბრუნებული   პროდუქტის   იდენტური   ან   შეთანხმებული   სხვა   პროდუქტი   მიეწოდება   5   -   10   სამუშაო   დღის   განმავლობაში.

  

   ამ   წესებისგან   საგამონაკლისო   შემთხვევაში,   კომპანია   უფლებამოსილია   დაიბრუნოს   პორდუქტი,   როგორც   მეორადი   და   დაუბრუნოს   მყიდველს   თანხა,   კომპანიის   ხარჯების   (მიწოდება,   დაბრუნება,      ატანა,   ჩამოტანა,   მონტაჟი,   დემონტაჟი   და.   ა   შ)   ასევე   ახალი   და   მეორადი   სარეალიზაციო   ღირებულების   სხვაობის   გათვალიწინებით.     

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: საქართველო, თბილისი 0131, აღმაშენებლის ხეივანი 12 კმ, ფარსადანის 7
ცხელი ხაზი: 0322 52 43 43
ელ.ფოსტა: info@midea.ge
იპოვე მიდეა რუკაზე: რუკის ნახვა Google map: რუკის ნახვა
შემოგვიერთდით: