services

Warrantyსაგამონაკლისო წესი: შეუსაბამო ადგილას მონტაჟის/გამოყენების, არასწორი ექსპლოატაციის,  შემთხვევაში საგარანტიო პირობების გავრცელება ტექნიკაზე შესაძლებელია მხოლოდ სასყიდლიანი მომსახურებით. მაგ: მაცივრები  - სამედიცინო დაწესებულებაში,სადაც გამოიყენება სპეციალური ქიმიური ნივთიერებებისთვის; კონდიციონერები - სამშენებლო ობიექტებზე, სასერვერო ოთახები,სადაც 24/7 ჩართულია კონდიციონერი, ან კონდიციონერში ხდება ბევრი სამშენებლო ნარჩების მტვერი...და ა. შ. ჩამოთვლილი ობიექტები/მაგალითები არ არის სრული და სერვისულ მომსახურების გავრცელებაზე დასკვნას დებს ავტორიზებული სერვის ცენტრი, ტექნიკის განთვავსების ადგილის შეფასების შედეგად;

არასწორი ექსპლოატაციის შედეგად დაზიანებულ ნივთზე,რომელსაც დაადგენს ავტორიზებული სერვის ცენტრი მოქმედებს სპეციალური გარანტიის წესები და ვადები.

 

 

 

საგარანტიო ვალდებულებები არ ვრცელდება:

-ტალონის გადასწორების შემთხვევაში;

-მექანიკური ზემოქმედებით გამოწვეული დაზიანების შემთხვევაში;

- თუ საგარანტიო ვადის პერიოდში არ უტარდება შესაბამისი ტექ. მომსახურება (ფილტრების, სადრენაჟე სისტემის გასუფთავება და ა.შ)

- ტექნიკის აქსესუარებზე (კარი, კარის მინა, კარის რეზინი, გადამრთველი სახელური, კარის სახელური, ფეხი)

- თუ ნივთის დაზიანება გამოწვეულია არა მწარმოებლის წუნით, არამედ მისი არასწორი გამოყენებით და ექსპლოატაციის წესების დარღვევით;

- თუ ადგილი აქვს სითხის, ორთქლის ან სხვა უცხო სხეულის მოწყობილობაში მოხვედრის შედეგად დაზიანებას;

- დაზიანება გამოწვეულია ელ.ქსელის  გაუმართაობით (ძაბვის ცვლილება), მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი და დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით.

- გამყიდველი ორგანიზაციის მიერ ავტორიზებული სერვის ცენტრში მიმართვის გარეშე ჩატარებული სამუშაოების შემთხვევაში. (მექანიკური დაზიანება, ქიმიური ნივთვიერებების ზემოქმედება, თვითნებური რემონტი, მონტაჟი, დემონტაჟი, შესაკეთებელი სამუშაოები, არასტაბილური ძაბვა).

- აგრეგატი მწყობრიდან გამოვიდა ხანძრის, წყალდიდობის, ან სხვა სტიქიური უბედურების გამო;

- პროდუქციის არასანიტარული (მღრღნელები და მწერები) პირობებში შენახვისა და მოხმარების შემთხვევაში და ამის შედეგად მიღებულის დაზიანებებისას.

.დეფექტი გამოწვეული არ არის ქარხნული წუნით

საგარანტიო ვალდებულებები:

ქარხნული წუნის შემთხვევაში პროდუქცია გამოცვლას ექვემდებარება რეალიზაციიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში. ამ ვადის გასვლის შემდეგ ნივთი ექვემდებარება მხოლოდ შეკეთებას. მომხმარებელმა ნივთი უნდა წარადგინოს სრული კომპლექტაციით, ყუთით და გარეგნული (ვიზუალური) ზიანის გარეშე.

თუ გამყიდველი ორგანიზაცია, პროდუქციის მიღებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში ვერ უზრუნველყოფს დაზიანებული პროდუქციის შეკეთებას, ასეთი ნივთი შეიცვლება, ტექნიკური დასკვნის საფუძველზე, იმავე სახის ან იმავე ღირებულების სხვა პროდუქციით.

საგარანტიო პირობები განსხვავებული ვადით/პირობით ვრცელდება, არასამეწარმეო საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სამეწარმეო დანიშნულებით გამოყენების შემთხვევაში.

თუ პროდუქციის მოხმარება/ექსპლუატაცია ხორციელდება საერთო-საზოგადოებრივი მომსახურების ობიექტებში იგულისხმება, რომ პროდუქცია გამოიყენება სამეწარმეო მიზნით.

  • კომერციული გარანტია არ ზღუდავს „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით მომხმარებლისთვის დადგენილ უფლებებს.
  • საგარანტიო ტალონის მოქმედების ტერიტორიაა საქართველო (გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა).

საგარანტიო ტალონის გასაჩივრება ხდება შემდეგი წესით:

მომხმარებელი, პროდუქციაზე ნაკლის აღმოჩენიდან 7 დღის განმავლობაში განცხადებით მიმართავს მოვაჭრეს (სახელწოდება და მისამართი იხილეთ პირველ გვერდზე). მოვაჭრე 10 სამუშაო დღის ვადაში განიხილავს და იღებს გადაწყვეტილებას საგარანტიო პირობების გავრცელების თაობაზე.“

 

გთხოვთ გაეცნოთ ყურადღებით!

 

ონლაინ შესყიდვის დროს: კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, შესყიდვის 14 დღიანი დაბრუნებით სარგებლობისთვის მყიდველი ვალდებულია შეძენილი პროდუქტი დააბრუნოს სრული შეფუთვით, პირველადი მდგომარეობით, დაუზიანებელი, სრული დოკუმენტაციით და კომპლექტაციით. მყიდველისთვის თანხის დაბრუნება ხორციელდება პროდუქტის მოვაჭრისთვის დაბრუნებიდან 14 დღის განმავლობაში.

 

თუ ქარხნული წუნის პრეტენზიით მოხდა დემონტაჟი, ხოლო ქარხნული წუნი არ დადგინდება, მყიდველს დაეკისრება დემონტაჟის, დაბრუნების, ასევე ყველა სხვა ხარჯი, რაც პროდუქციის დემონტაჟის და ექსპერტიზა-შემოწმების პროცესში წარმოიშობა.

დაბრუნების შემთხვევაში მყიდველის ასანაზღაურებელი დემონტაჟის ღირებულება გამოითვლება იმ პრინციპით, რაც არის შესაბამისი პროდუქციის მონტაჟის ღირებულება დემონტაჟის განხორციელების მომენტისთვის და მისი ღირებულება დაკავდება მყიდველისთვის დასაბრუნებელი თანხიდან ან უშუალოდ იხდის მყიდველი.

 

მყიდველი დამატებით იხდის სამონტაჟო ტექნიკისთვის მონტაჟის ღირებულებას სტანდარტულს, ან არასტანდარტულს.

    სტანდარტული მონტაჟი ითვალისწინებს:

  1. სარეცხის/ჭურჭლის სარეცხის მანქანა-ნივთის დაერთებას სამონტაჟო ადგილამდე მიყვანილ სველ წერტილებზე და დენის წყაროსთან.
  2. ელ.ღუმელის/გაზქურისნივთის დაერთებას სამონტაჟო ადგილამდე მიყვანილ გაზის მილთან და დენის წყაროსთან.
  3. კონდიციონერი - 45 სმ სისქის აგურის ან ბლოკის კედლის გახვრეტა, გარე აგრეგატის სამაგრზე დამაგრებას, შიდა და გარე აგრეგატის ერთმანეთთან დაკავშირებას, ქარხნულად დაკომპლექტებული მილებით.

(ცივი ბეტონი, მონოლითური კედელი და სხვა არასტანდარტული კედელი არ ითვალისწინებს სტანდარტულ მონტაჟს);

  1. გამწოვი - 30 სმ სისქის აგურის ან ბლოკის კედლის გახვრეტა, კედელზე ჩამოკიდება,გაზქურის ზედაპირიდან გამწოვი უნდა იყოს დაშორებული 65-75 სმ ინტერვალით.

(თუ ეს სტანდარტი არ იქნება გათვალისწინებული, დაზიანების შემთხვევაში საგარანტიო მომსახურება არ გავრცელდება)

არასტანდარტული მონტაჟი (ვრცელდება კონდიციონერებზე) - კედლის სისქის, მისადგომის და ამწე-კალათის გამოყენების საჭიროებიდან გამომდინარე გამოითვლება სამუშაოს შესრულების სირთულის და გამოსაყენებელი მასალების შესაბამისად.  სტანდარტული მონტაჟის ღირებულებას ემატება იმ აქსესუარების (დამაგრძელებლები, მილები და ა. შ) საბაზრო ღირებულება, რომლის გამოყენება მოხდება არასტანდარტული მონტაჟის დროს. სირთულის და სტანდარტულობის შეფასება განხორციელდება სამონტაჟო ადგილზე.

 

საგარანტიო შემთხვევაზე უნდა მიმართოთ ოფიციალურ სერვის ცენტრს: შპს ემსერვისი, ს/კ 406144408; მის: თბილისი, დიდი დიღომი, ფარსადანის ქ. N7; ტელ: 0322524343;

სხვა სერვის ცენტრის, სპეციალისტის, მყიდველის, ნებისმიერი არაუფლებამოსილი პირის მიერ ჩატარებული სამუშაოებისას, ასევე ძირითადი საგარანტიო ტალონით გათვლისწინებულ უსასყიდლო საგარანტიო მომსახურების გამომრიცხავი გარემოებებისას, მოვაჭრე და ოფიციალური სერვის ცენტრი იხსნის პასუხისმგებლობას მომხმარებლის წინაშე შემდგომ უსასყიდლო საგარანტიო მომსახურებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ გარანტიის მოქმედების ვადა შესაძლოა არ იყოს გასული. აღნიშნული წესი არ ვრცელდება მონტაჟებზე, თუ მოვაჭრის ოფიციალური სერვის ცენტრის წარმომადგენელი დაადგენს, რომ მონტაჟი განხორციელებეულია სწორად, სრული ტექნიკური მოთხოვნების გათვალისწინებით. 

ყურადღება!

ყუთის და აქსესუარების შენახვა 14 სამუშაო დღის ვადაში სავალდებულოა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ნივთი ახლით შეცვლას ან უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება. ნივთის შეკეთება მოხდება საგარანტიო წესით დადგენილ ვადებში.

 

 

ზოგადი წესები:

გარანტიაარვრცელდება:

ტექნიკაზერომელიცფიზიკურადარისდაზიანებული:

 

  1. გადაზიდვისშედეგადგამოწვეულიდარტყმისდროს 2.გაკაწრული, გაბზარული,დამწვარიდაასეშემდეგ... 3. ექსპლოატაციისწესების დარღვევისას; 4. როცა სამონტაჟოანსაგარანტიოსამუშაოებიარარისშესრულებულიუფლებამოსილისერვისცენტრისსპეციალისტისმიერ. 5. ტარაკნების,მწერების,მღრღნელებისმიერმიყენებულიდასტიქიურიუბედურებებისდროსგამოწვეულიდაზიანებისშემთხვევაში;

საგარანტიომომსახურებაარვრცელდებაპროდუქციისშემდეგაქსესუარებზედადეტალებზე: სარეცხიმანქანა: 1.კარისრეზინის, წყლისშემავალიდაგამავალიმილებისდაზიანებისშემთხვევაში; 2.კარისსახელურისგატეხვისშემთხვევაში; 3.არასწორიმონტაჟისშედეგადგამოწვეულიპრობლემებისშემთხვევაში(თუმონტაჟიარარისშესრულებულიუფლებამოსილისერვისცენტრისსპეციალისტისმიერ) 4.პანელზედამაგრებულპროგრამისსახელურზე; 5.ტარაკნების,მწერებისდამღრღნელებისმიერმიყენებულიზიანისშემთხვევაში; 6.მთლინიკარის,მინისდაზიანებისშემთხვევაში; 7.ელექტროდამაკავშირებელისადენისდაზიანებისშემთხვევაში; 8. არასტაბილურიძაბვისშედეგადგამოწვეულიდაზიანებისშემთხვევაში;

კონდიციონერი: 1.პულტისდაზიანებისშემთხვევაში 2.სადრენაჟემილირომელიცზიანდებამცხუნვარემზის,ანყინვისშედეგად 3.არასწორიმონტაჟისშედეგადგამოწვეულიპრობლემებისშემთხვევაში(თუმონტაჟიარარისშესრულებულიუფლებამოსილისერვისცენტრისსპეციალისტისმიერ) 4. არასტაბილურიძაბვისშედეგადგამოწვეულიდაზიანებისშემთხვევაში 5. არასწორადშეერთებულიშიდადამაკავშირებელისადენების  შემთხვევაში 6.თუარისუზუსტობაკონდენციონერისსიმძლავრისადაფართისკვადრატულობასშორის  7.ფილტრებისგაბიდვნისშემთხვევაშიმაცივარი: 1.არასტაბილურიძაბვისგამოპლატისანძრავისდაზიანებისშემთხვევაში 2.კარზედაკარისსახელურებზე 3.შიდააქსესუარებზესათავსოები,თაროები, ნათურა 4.ჰაერისგამასუფთავებელბიონიზატორზე

 

  • საგარანტიოტალონისგასაჩივრებახდებაშემდეგიწესით:

მომხმარებელიწერილობითიგანცხადებითმიმართავსმოვაჭრეს: შპსემტექნიკსი, / 404981098, მის. თბილისი, ფარსადანის. N7, ანელ.ფოსტისმეშვეობით info@midea.ge; მოვაჭრე 10 სამუშაოდღისვადაშიგანიხილავსდაიღებსგადაწყვეტილებას. მომხმარებელიუფლებამოსილიამოვაჭრისგადაწყვეტილებაგაასაჩივროსკონკურენციისეროვნულსააგენტოში. აღნიშნულიწესიარზღუდავსმომხმარებლისუფლებასმიმართოსსასამართლოსანარბიტრაჟსსაქართველოსკანონმდებლობისშესაბამისადმოთხოვისხანდაზმულობისვადაა 2 წელი.

კანონმდებლობითგათვალისწინებულშემთხვევაში, შესყიდვის 14 დღიანიდაბრუნებითსარგებლობისთვისმყიდველივალდებულიაშეძენილიპროდუქტიდააბრუნოსსრულიშეფუთვით, პირველადიმდგომარეობით, დაუზიანებელი, სრულიდოკუმენტაციითდაკომპლექტაციით. მყიდველისთვისთანხისდაბრუნებახორციელდებაპროდუქტისმოვაჭრისთვისდაბრუნებიდან 14 დღისგანმავლობაში.


მიწოდების და დაბრუნების წესები და ღირებულება გთხოვთ იხილოთ ლინკზე:  https://www.midea.ge/ka/service/miwodebis-politika/37

 

Contact to our Information

Address: Georgia, Tbilisi 0131, David Agmashenebeli Alley 12 km, Farsadani St. 7
Find media products on the Google map: View Map Google map: View Map
Follow us: