Rules

მიდეა ჯგუფის შესახებ

              

 1. მსხვილი ტექნიკის უსასყიდლო მიწოდებისთვის სავალდებულოა მიწოდების მისამართზე მიწოდების ჯგუფს დახვდეს მუშამდგომარეობაში სატვირთოლიფტი, ან სამგზავროლიფტი (ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა ეტეოდეს შეძენილი ტექნიკა შეფუთულ მდგომარეობაში).

 

 1. მსხვილი ტექნიკის შემთხვევაში სათანადო ლიფტის არარსებობისას (ან თუ ლიფტი მიწოდების მომენტისთვის გამორთულია), მე-5 სართულის ჩათვლით ატანა უსასყიდლოა და წარმოადგენს კომპანიის ხარჯს, გარდა ორკარიანი (side by side)მაცივრისა, რომლის შეტანა-ატანის სერვისი განისაზღვრეება 10 ლარით თითოეული სართულისთვის პირველივე სართულიდან.

 

 1. მე-5 სართულის ზემოთ. თითოეულ სართულზე მყიდველი იხდის 10 ლარს.

 

 1. წვრილი ტექნიკის მიწოდება უსასყიდლოა პირველადი მიწოდებისას.

 

 1. განმეორებითი მიწოდება, თუ ეს არ ხდება კომპანიის მიზეზით, ფასიანია და გამოითვლება შემდეგი წესით: თბილისში: წვრილი ტექნიკის შემთხვევაში - 20 (ოცი) ლარი;

მსხვილი ტექნიკის შემთხვევაში 50 (ორმოცდაათი) ლარი;

რეგიონებში გამოითვლება კილომეტრაჟობით: 1 კმ-ზე 1.25 (ერთიდაოცდახუთი) ლარის ოდენობით.

 

 1. თუ მყიდველი სარგებლობს 14 დღიანი დაბრუნების უფლებით ონლაინ შეძენის დროს, როგორც ატანის, ასევე ჩამოტანის ღირებულება უნდა აანაზღაუროს მყიდველმა და დაუკავდება დასაბრუნებელი თანხიდან და დაითვლება განმეორებითი მიწოდების ტარიფით წინამდებარე დოკუმენტის მე-5 პუნქტის შესაბამისად. ხოლო ატანა ჩამოტანის ტარიფი მე-2 დამე-3 პუნქტების შესაბამისად.

 

 1. მიწოდების ვადა:  მიწოდება განხორციელდება შეძენიდან 4 სამუშაო დღის ვადაში.

 

 1. განმეორებითი მიწოდებისას ვადის ათვლა იწყება თავიდან.

საგარანტიო პირობები:

მყიდველი ვალდებულია შეძენილი ნივთის ვიზუალური მდგომარეობა შეამოწოს მიდეას წარმომადგენლის თანდასწრებით, თუ დაუფიქსირდება ვიზუალური დეფექტი, ნივთი შეიცვლება კომპანიის დადგენილი წესით.

ქარხნული წუნის შემთხვევაში, პროდუქცია გამოცვლას ექვემდებარება რეალიზაციის დღიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში, ამ ვადის გასვლის შემდეგ მომხმარებელს უფლება აქვს  მოითხოვოს მხოლოდ შეძენილი პროდუქციის შეკეთება.

მომხმარებელმა ნივთი უნდა წარადგინოს სრული კომპლექტაციით, ყუთით და გარეგნული ზიანის გარეშე.

თუ გამყიდველი ორგანიზაცია, პროდუქციის მიღებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში ვერ უზრუნველყოფს დაზიანებული პროდუქციის შეკეთებას, ასეთი ნივთი შეიცვლება კომპანიის მიერ დადგენილი წესით, ტექნიკური დასკვნის საფუძველზე იმავე სახის ან იმავე ღირებულების ახალი პროდუქციით.

საგარანტიო პირობები განსხვავებული ფორმით ვრცელდება, არასამეწარმეო საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სამეწარმეო დანიშნულებით გამოყენების შემთხვევაში.

აღნიშნული წესი მოქმედებს მიუხედავად იმისა პროდუქცია შეძენილია ფიზიკური თუ იურიდიული პირის მიერ თუ დადგინდა, რომ პროდუქციის მოხმარება/ექსპლუატაცია ხორციელდება საერთო-საზოგადოებრივი მომსახურების ობიექტებში.

ძალაშია საგარანტიო ტალონთან ერთად და ავსებს მას                          

 • კომერციული გარანტია არ ზღუდავს „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ “საქართველოს კანონით მომხმარებლისთვის დადგენილ უფლებებს.

 

 • წარმოდგენილი გარანტია მოქმდებს 2 წლით, გარდა იმშემთხვევისა, თუ ძირითადი საგარანტიო ტალონით მეტი ვადა არ არის განსაზღვრული. თუ ძირითადი საგარანტიო ტალონით პროდუქტს მეტი საგარანტიო ვადა აქვს, მოქმედებს ის ვადა, რომელიც მეტია.

 

 • საგარანტიო ტალონისმოქმედების ტერიტორიაა საქართველო (გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა).

 

 • საგარანტიო ტალონის გასაჩივრება ხდება შემდეგი წესით:

მომხმარებელი წერილობითი განცხადებით მიმართავს მოვაჭრეს:  შპს ემტექნიკსი, ს/კ 404981098, მის. თბილისი, ფარსადანისქ. N7, ანელ.ფოსტისმეშვეობით info@midea.ge; მოვაჭრე 10 სამუშაო დღის ვადაში განიხილავს და იღებს გადაწყვეტილებას. მომხმარებელი უფლებამოსილია მოვაჭრის გადაწყვეტილება გაასაჩივროს კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოში. აღნიშნული წესი არ ზღუდავს მომხმარებლის უფლებას მიმართოს სასამართლოს ან არბიტრაჟს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მოთხოვის ხანდაზმულობის ვადაა 2 წელი.

ონლაინ შესყიდვის დროს: კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, შესყიდვის 14 დღიანი დაბრუნებით სარგებლობისთვის მყიდველი ვალდებულია შეძენილი პროდუქტი დააბრუნოს სრული შეფუთვით, პირველადი მდგომარეობით, დაუზიანებელი, სრული დოკუმენტაციით და კომპლექტაციით. მყიდველისთვის თანხის დაბრუნება ხორციელდება პროდუქტის მოვაჭრისთვის დაბრუნებიდან 14 დღის განმავლობაში.

 

დაბრუნების უფლებით სარგებლობის შემთხვევაში, დაბრუნების ღირებულება შესაბამისია მიწოდების ღირებულებისა. დაბრუნება ხორციელდება მოვაჭრის ტექნიკური საშუალებებით, რომელსაც მოვაჭრე დააკავებს მყიდველისთვის დასაბრუნებელი თანხიდან. მყიდველი უფლებამოსილია დაბრუნება განახორციელოს ფოსტის მეშვეობით. ასეთ შემთხვევაში პროდუქტის დაზიანების რისკი მთლიანად მყიდველის პასუხისმგებლობაა და წუნდების აღმოჩენის შემთხვევაში შეფასდება ზიანი და მყიდველს დაუბრუნდება მის მიერ გადახდილ თანხას, გამოკლებული ის თანხა, რომლითაც მცირდება პროდუქტის ღირებულება. ამ შემთხვევაში შეფასებას ახორციელებს შპს ემსერვისი. თუ მომხმარებელმა დაიწყო პროდუქციის გამოყენება, მისი დაბრუნება დაუშვებელია, თუ კანონმდებლობა ცალსახად არ ითვალისწინებს მისი დაბრუნების შესაძლებლობას. ასეთ შემთხვევაში, მოვაჭრე უფლებამოსილია დაიბრუნოს პროდუქცია და მყიდველს დაუბრუნოს ნასყიდობის საგანში გადახდილ თანხას მინუს ის ნაწილი, რითიც პროდუქციის, როგორც მეორადის, ღირებულება იცვლება.

მყიდველი დამატებით იხდის სამონტაჟო ტექნიკისთვის მონტაჟის ღირებულებას სერვის ცენტრის პრაის ლისტის შესაბამისად

სტანდარტული მონტაჟი

რას ითვალისწინებს სტანდარტული მონტაჟი:

 1. სარეცხის/ჭურჭლის სარეცხის მანქანა-ნივთის დაერთებას სამონტაჟო ადგილამდე მიყვანილ სველ წერტილებზე და დენის წყაროსთან.სხვა შემთხვევაში ანაზღაურება ხდება მომხმარებლის მიერ.
 2. ელ.ღუმელის/გაზქურისნივთის დაერთებას სამონტაჟო ადგილამდე მიყვანილ გაზის მილთან და დენის წყაროსთან.
 3. კონდიციონერი - 45 სმ სისქის აგურის ან ბლოკის კედლის გახვრეტა, გარე აგრეგატის სამაგრზე დამაგრებას, შიდა და გარე აგრეგატის ერთმანეთთან დაკავშირებას, ქარხნულად დაკომპლექტებული მილებით.

 (ცივი ბეტონი, მონოლითური კედელი და სხვა არასტანდარტული კედელი არ ითვალისწინებს სტანდარტულ მონტაჟს)

 1. გამწოვი - 30 სმ სისქის აგურის ან ბლოკის კედლის გახვრეტა, კედელზე ჩამოკიდება,

გაზქურის ზედაპირიდან გამწოვი უნდა იყოს დაშორებული 65-75 სმ ინტერვალით.

(თუ ეს სტანდარტი არ იქნება გათვალისწინებული, დაზიანების შემთხვევაში საგარანტიო მომსახურება არ გავრცელდება)

არასტანდარტული მონტაჟი

ვრცელდება კონდიციონერებზე - გამოითვლება სპეციალისტების მიერ სამონტაჟო ადგილზე, კედლის სისქის, სახეობის,მისადგომის, გამოსაყენებელი ტექნიკური საშუალებების საჭიროებიდან გამომდინარე (ამწე კალათი, დამაგრძელებლები, მილები, აქსესუარებიდა. )  და დაემატება სტანდარტული მონტაჟის ღირებულებას. 

დაბრუნების შემთხვევაში მყიდველის ასანაზღაურებელია დემონტაჟის ღირებულება, რომელიც გამოითვლება იმ პრინციპით, რაც არის შესაბამისი პროდუქციის მონტაჟის ღირებულება დემონტაჟის განხორციელების მომენტისთვის და მისი ღირებულება დაკავდება მყიდველისთვის დასაბრუნებელი თანხიდან. ან უშუალოდ იხდის მყიდველი.

 

მიწოდების, ატანის, ჩამოტანის, დაბრუნების, მონტაჟის და დემონტაჟის საფასური მყიდველს არ დაეკისრება და არ დაუკავდება, თუ დაბრუნების საფუძველს წარმოადგენს ქარხნული წუნი ან კანონმდებლობით გათვალისწინებული ისეთი შემთხვევა, რაც ცალსახად მოვაჭრის პასუხისმგებლობას წარმოადგენს.

 

საგარანტიო შემთხვევაზე უნდა მიმართოთ ოფიციალურ სერვის ცენტრს: შპს ემსერვისი, / 406144408; მის: თბილისი, დიდი დიღომი, ფარსადანის . N7; ტელ: 0322524343; ____________________________________________________________________________

 

სხვა სერვის ცენტრის, სპეციალისტის, მყიდველის, ნებისმიერი არაუფლებამოსილი პირის მიერ ჩატარებული სამუშაოებისას, ასევე ძირითადი საგარანტიო ტალონით გათვლისწინებულ უსასყიდლო საგარანტიო მომსახურების გამომრიცხავი გარემოებებისას, მოვაჭრე და ოფიციალური სერვის ცენტრი იხსნის პასუხისმგებლობას მომხმარებლის წინაშე შემდგომ უსასყიდლო საგარანტიო მომსახურებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ გარანტიის მოქმედების ვადა შესაძლოა არ იყოს გასული. აღნიშნული წესი არ ვრცელდება მონტაჟებზე, თუ სერვის ცენტრის წარმომადგენელი დაადგენს, რომ მონტაჟი განხორციელებეულია სწორად, სრული ტექნიკური მოთხოვნების გათვალისწინებით.მოვაჭრეშპს ემტექნიკსი  

მომხმარებელთა   უსაფრთხოება
1.   გამოყენებული   ტერმინების   განმარტება
1.1.   კომპანია   -   ,,შპს   ემტექნიკსი”   (ს/კ   404981098),   რომელიც   ახორციელებს   მომხმარებლისათვის   ვებგვერდით   სარგებლობის   მომსახურების   გაწევას,   მომსახურების   პირობების   შესაბამისად.
1.2.   მომხმარებელი   -   ფიზიკური   პირი   ან   იურიდიული   პირი   /   ,,მეწარმეთა   შესახებ”   საქართველოს   კანონით   განსაზღვრული   ინდივიდუალური   მეწარმე.
1.3.   კომპანიის   ვებგვერდი   -შპს   ,,ემტექნიკსის”   ვებგვერდი   -   www.midea.ge
1.4.   მომხმარებლის   ვებგვერდი   -   კომპანიის   მიერ   მომხმარებლისათვის   სარგებლობაში   გადაცემული   ვებგვერდი
1.5.   მომსახურების   პირობები   (მომსახურება):
1.5.1.   კომპანია   მომხმარებელს   სთავაზობს   პროდუქციის   ასორტიმენტს,   სადაც   მომხმარებელი   თავისუფალია   თავის   არჩევანში.
1.5.2.   ,,ვებგვერდით   სარგებლობის   წესები   და   პირობები”   -   მომხმარებლის   მიერ   კომპანიის   ვებგვერდითა   და   კომპანიის   მიერ   მის   სარგებლობაში   გადაცემული   ვებგვერდით   (მომხმარებლის   ვებგვერდი)   სარგებლობის   წესები   და   პირობები,   რომელთაც   მომხმარებელი   ეთანხმება   კომპანიის   ვებგევრდზე   რეგისტრაციის   გზით.
1.5.3.   ,,უსაფრთხოების   პირობები”   -   პირობები,   რომლებიც   განსაზღვრავს   კომპანიის   მიერ   მომსახურების   გაწევის   უზრუნველსაყოფად   მომხმარებლის   მიერ   მიწოდებული   მონაცემების   ან/და   კომპანიის   მიერ   მომხმარებლის   შესახებ   მოძიებული   ინფორმაციის   ან/და   სხვა   სახის   ინფორმაციის   გამოყენებისა   და   დაცვის   პირობებს,   რომელთაც   მომხმარებელი   ეთანხმება   კომპანიის   ვებგევრდზე   რეგისტრაციის   გზით.
დამატებითი   მომსახურება   -   ყველა   ის   მომსახურება,   რომელიც   არ   შედის   კომპანიის   მიერ   შეთავაზებულ   პაკეტებში   და   ექვემდებარება   ანაზღაურებას.
1.6.   ვებგვერდის   გათიშვა   -   ვებგვერდთან   წვდომის   შეჩერება.
1.7.   ვებგვერდის   გაუქმება   -   ვებგვერდზე   განთავსებული   ინფორმაციის   წაშლა.
1.8.   მომხმარებლის   რეგისტრაცია   -   კომპანიის   ვებგვერდზე   მომხმარებლის   მიერ   სავალდებულო   რეგისტრაციის   გავლა,   კომპანიის   მიერ   დადგენილი   წესების   შესაბამისად.
1.9. მომსახურების   ჩამონათვალი   -   მონტაჟი,   ტრანსპორტირება
2.   თანხმობის   პირობები:
2.1   მომხმარებელი   კომპანიის   ვებგვერდზე   რეგისტრაციით   ადასტურებს,   რომ   წაიკითხა,   გაიგო   და   ეთანხმება   ,,ვებგვერდით   სარგებლობის   წესებსა   და   პირობებს“   შემდგომში   -   (,,ვებგვერდით   სარგებლობის   წესები“).   თუ   მომხმარებელი   არ   ეთანხმება   ამ   წესებით   დადგენილ   შეზღუდვებს,   მაშინ   კომპანიის   თხოვნაა,   მომხმარებელი   არ   დარეგისტრირდეს   და   არ   გამოიყენოს   ვებგვერდი.
2.2   მომსახურების   პირობები   შეიძლება   კომპანიის   მიერ   ნებისმიერ   დროს   შეიცვალოს.   იმ   შემთხვევაში,   თუ   მომსახურების   შეცვლილი   პირობები   მომხმარებლისათვის   მისაღებია,   მომხმარებელი   მომსახურების   შეცვლილ   პირობებს   ეთანხმება   კომპანიის   ვებგვერდზე   ავტორიზაციის   გავლის   გზით.   წინააღმდეგ   შემთხვევაში   პრეტენზიები   არ   მიიღება
2.3   ხელშეკრულების   შეცვლილი   პირობები   არ   გავრცელდება   უკვე   არსებულ   ვალდებულებებზე.
3.   გამოყენება   და   მისი   მომსახურება
3.1   კომპანია   მომხმარებლებს   სთავაზობს   პროდუქციის   ფართო   ასორტიმენტს.   მომხმარებელს   შეუძლია   შეისყიდოს   მისთვის   სასურველი   ნივთი
3.2   კომპანიის   შემოთავაზებები   თავმოყრილია   შეთავაზებებში.   თითოეული   ნივთის   ღირებულება   მითითებულია   საიტზე.   აქციების   შემთხვევაში   საიტზე   იქნება   წარმოდგენილი   შესაბამისად.
3.3   კომპანიის   მიერ,   მომხმარებლისათვის   ნივთის   ღირებულების   გარდა,   შესაძლოა   იყოს   სტანდარტული   ან   არასტანდარტული   მონტაჟი
3.4   მომხმარებლის   მიერ   ვებგვერდზე   შეძენა   ხდება   როგორც   უნაღდო   ანგარიშსწორებით,   ასევე   ონლაინ   განვადებით.
3.5   იმ   შემთხვევაში   თუ   მომხმარებლის   მიერ   არ   იქნება   გადახდილი   პროდუქციის   საფასური,   შეკვეთა   არ   გაფორმდება   და   არ   მოხდება   პროდუქციის   მიწოდება.
3.6   მომხმარებლის   ვებგვერდზე   განთავსებული   ინფორმაციის   შენახვა   ხდება   მხოლოდ   იმ   მიზნიდან   გამომდინარე   რისთვისაც   კლიენტის   მხრიდან   განთავსდა   ინფორმაცია   საიტზე
3.7   მომხმარებლის   შეკვეთები   მიწოდებაზე   და   დასრულებაზე   სმს   შეტყობინება   დაიგზავნება.
3.8   მომხმარებელს   უკავშირდება   კურიერი   იმ   დღეს   როდესაც   მითითებულია   მიტანის   დღე.
3.9   კომპანია   უფლებამოსილია,   მომხმარებელს   გაუუქმოს   ვებგვერდი   თუ   ამის   შესახებ   წერილობითი   ფორმით   აცნობებს   მეორე   მხარეს,   1   (ერთი)   თვით   ადრე.
3.10   კომპანიის   ვებგვერდზე   რეგისტრაციითა   და   სარგებლობით   მომხმარებელი   ადასტურებს,   რომ   მის   მიერ   რეგისტრაციის   დროს   წარდგენილი   ინფორმაცია   არის   უტყუარი   და   ზუსტი,   შემდგომში   მოწოდებული   ინფორმაციაც   ასევე   იქნება   უტყუარი;
3.11   თუ   მომხმარებლის   მიერ   მითითებული   ნებისმიერი   ინფორმაცია,   მათ   შორის   საკონტაქტო   მონაცემები   იცვლება,   მომხმარებელი   ვალდებულია,   დაუყოვნებლივ   შეატყობინოს   კომპანიას   ამის   შესახებ   და   მიაწოდოს   ახალი   ინფორმაცია.   წინააღმდეგ   შემთხვევაში   მის   მიერ   მითითებული   ძველი   საკონტაქტო   მონაცემების   მიხედვით   გაგზავნილი   ინფორმაცია   მიღებულად   ჩაითვლება.
3.12   კომპანია   პასუხს   არ   აგებს   თუ   მომხმარებელს   შეტყობინება   არ   მისდის   კომპანიისაგან   დამოუკიდებელი   მიზეზების   გამო.
3.13   კომპანია   პასუხს   არ   აგებს   თუ   მომხმარებელი   არ   გაეცნობა   კომპანიის   მიერ   გაგზავნილ
3.14   მომხმარებელი   ადასტურებს,   რომ   არის   სრულწლოვანი   და   მის   მიერ   კომპანიის   ვებგვერდით   სარგებლობა   არ   არღვევს   რომელიმე   მოქმედ   კანონსა   თუ   რეგულაციას;
4.   პროდუქცია   და   მისი   გამოყენების   პირობები
4.1   კომპანიის   მომსახურების   მიღება   შესაძლებელია   მომხმარებლის   რეგისტრაციისა   და   მომსახურების   შესაბამისი   საფასურის   გადახდის   შემდეგ.
4.2   დამატებითი   მომსახურება   დამატებით   თანხებს   საჭიროებს,   რომელიც   განისაზღვრება   მომსახურების   სპეციფიკიდან   გამომდინარე.   იმ   შემთხვევაში,   თუ   მომხმარებელი   მოითხოვს   დამატებით   მომსახურებას,   შესაბამისი   თანხა   დაემატება   ინვოისში   და   მომხმარებელი   შესაბამისად   მოახდენს   ანგარისწორებას;
4.3   რეგისტრაციის   პროცესში   მომხმარებელი   კომპანიისაგან   მიიღებს   საბოლოო   თანხას.   მომხმარებელი   პასუხისმგებელია   როგორც   ანგარიშის,   ასევე   პაროლის   კონფიდენციალურობაზე,   შესაბამისად,   ნებისმიერი   მოვლენა,   რომელიც   ანგარიშისა   თუ   პაროლის   ირგვლივ   შეიძლება   წარმოიქმნას,   მომხმარებლის   პასუხისმგებლობის   ქვეშაა;
4.4   მომხმარებლის   მხრიდან   დამატებითი   მომსახურების   მიღების   სურვილის   შემთხვევაში,   როგორიც   შეიძლება   იყოს   მაგალითად:   არასტანდარტული   მონტაჟი   ან   სხვა,   შეთანხმებით   განისაზღვრება   მისი   ღირებულებაც   და   სხვა.
4.5   მომხმარებელს   უფლება   აქვს,   მიიღოს   კომპანიის   მხრიდან   შესაბამისი   მომსახურება   რაც   გაწერილია   კომპანიის   ვებ   გვერდზე.
5.   კომპანიის   მიერ   შეთავაზებული   პროდუქციის   დანიშნულება
5.1   კომპანიის   მიერ   შემოთავაზებული   პროდუქცია,   კერძოდ   საყოფაცხოვრებო   ტექნიკა,   განკუთვნილია   როგორც   ფიზიკური   პირებისთვის,   იურიდიული   პირებისათვის,   ასევე   ,,მეწარმეთა   შესახებ”   საქართველოს   კანონით   განსაზღვრული   ინდივიდუალური   მეწარმისათვის.
5.2   კომპანიის   მირ   მომხმარებლისათვის   შეთავაზებული/გადაცემული   პროდუქტები,   საყოფაცხოვრებო   დანიშნულების   მატარებელია,   მისი   მთავარი   ფუნქციაა   მფლობელისთვის   თავისი
6.   საავტორო   უფლებები
6.1   კომპანიის   ვებგვერდზე   განთავსებული   ინფორმაცია   და   სიახლეები   წარმოდგენილი   პოსტების   სახით,   განკუთვნილია   დაინტერესებული   პირებისათვის   მხოლოდ   პირადი   მოხმარების   მიზნებისათვის.
6.2   თუ   კომპანიის   ვებგვერდზე   განთავსებული   ინფორმაციის   მოდიფიკაცია   და/ან   ნებისმიერი   სხვა   მიზნით   გამოყენება,   შედეგად   იწვევს   კომპანიის   საავტორო   უფლებების   დარღვევას,   ხელმყოფს   დაეკისრება   შესაბამისი   პასუხისმგებლობა.
6.3   კომპანიის   ვებგვერდზე   გამოყენებული   მასალები   კომპანიის   თანხმობის   გარეშე   არ   შეიძლება   გავრცელებული   იქნეს.
6.4   ,,ვებგვერდით   სარგებლობის   წესების“   დარღვევის   შემთხვევაში   მომხმარებელს   შესაძლებელია   კომპანიის   მიერ   გაეთიშოს   ან   გაუუქმდეს   თავის   სარგებლობაში   არსებული   ვებგვერდით   სარგებლობის   უფლება. 7.   მომხმარებლის   ვებგვერდზე   განთავსებული   ინფორმაციის   შინაარსი
7.1   მომხმარებელს   ეკრძალება   კომპანიის   მიერ   გადაცემული   ვებგვერდის   (მომხმარებლის   ვებგვერდი)   გამოყენება   კანონსაწინააღმდეგო   მიზნებისათვის.   მომხმარებელი   იძლევა   გარანიტას   იმის   შესახებ,   რომ   მის   მიერ   ვებგვერდზე   განთავსებული   ინფორმაცია   არ   დაარღვევს/შელახავს   სხვა   პირების   უფლებებს,   ვებგვერდზე   განთავსებული   ინფორმაცია   წინააღმდეგობაში   არ   მოვა   კანონმდებლობასთან.   მათ   შორის,   არ   იქნება   გავრცელებული   პირის   პერსონალური   მონაცემები,   გარდა   ამ   პირის   წერილობითი   თანხმობისა,   ვინაიდან   აღნიშნული   მოთხოვნების   დარღვევა,   კომპანიის   შეხედულებისამებრ,   შეიძლება   გახდეს   მომსახურების   შეწყვეტის   საფუძველი.
7.2   მომსახურების   პირობების   დარღვევის   შემთხვევაში,   საკითხის   მოგვარებასთნ   დაკავშირებით   ყოველგვარი   პასუხისმგებლობა   ეკისრება   მომხმარებელს.
8.   დამატებითი   პირობები
8.1   ,,ვებგვერდით   სარგებლობის   წესები“   ძალაშია   მანამ,   სანამ   მომხმარებელი   სარგებლობს   ვებგვერდით   ან   არის   დარეგისტრირებული;
8.2   მომხმარებელი   რეგისტრაციით   ადასტურებს,   რომ   ის   გაეცნო   მომსახურების   პირობებს,   შენიშვნა   ამ   პირობების   მიმართ   არ   აქვს   და   ეთანხმება   მას.
8.3   ,,ვებგვერდით   სარგებლობის   წესებით“   გაუთვალისწინებელი   საკითხები   წესრიგდება   საქართველოს   მოქმედი   კანონმდებლობის   შესაბამისად.
8.4   მხარეთა   შორის   წარმოშობილი   ნებისმიერი   უთანხმოება   გადაწყდება   ურთიერთშეთანხმების
8.5   მხარეთა   შეუთანხმებლობის   შემთხვევაში   დავას   კანონმდებლობით   დადგენილი   წესით   გადაწყვეტს   სასამართლო.
8.6   მომხმარებელი   რეგისტრაციით   ადასტურებს,   რომ   ის   გაეცნო   მომსახურების   პირობებს,   შენიშვნა   ამ   პირობების   მიმართ   არ   აქვს   და   ეთანხმება   მას. მომხმარებელთა   უსაფრთხოებაკომპანიისათვის   თითოეული   მომხმარებლის   უსაფრთხოება   მნიშვნელოვანია,   მომხმარებლის   პირადი   ინფორმაციის   უკეთ   დაცვისათვის,   კომპანია   მომხმარებელს   სთავაზობს   შემდეგ   პირობებს,   რათა   მიეწოდოს   ინფორმაცია,   თუ   როგორ   ხდება   მომხმარებლის   შესახებ   პირადი   ინფორმაციის   მოძიება   და   მისი   გამოყენება.
1.   რა   სახის   ინფორმაციას   მოძიება   ხორციელდებაუსაფრთხოების   პირობები   ვრცელდება   კომპანიის   მიერ   მომხმარებლებზე   შეგროვებულ   ყველა   სახის   ინფორმაციაზე.   ასეთი   ინფორმაცია   იკრიბება   მაშინ,   როდესაც   მომხმარებელი   რეგისტრირდება   და/ან   ავსებს   კომპანიის   ვებგვერდზე   განთავსებულ   განაცხადის   ფორმებს.   კომპანიის   მიერ   მოთხოვნილი   ინფორმაცია   შეიძლება   იყოს   მომხმარებლის   სახელი/გვარი,   ელ.ფოსტის   მისამართი,   ტელეფონის   ნომერი   და   ა.შ.   ყველა   სახის   ინფორმაცია   პერსონალურია   და   დაკავშირებულია   კომპანიის   მიერ   გასაწევ   მომსახურებასთან.   კომპანიამ   შესაძლოა,   ასევე,   მომსახურების   გაწევის   მიზნით   მომხმარებლის   შესახებ   მესამე   პირისაგან   (პირი   რომელიც   არ   არის   ხელშეკრულების   მხარე)   მოიძიოს   დამატებითი   ინფორმაცია.
2.   რა   მიზნით   შეიძლება   იქნეს   გამოყენებული   კომპანიის   მიერ   მომხმარებლის   შესახებ   მოძიებული   ინფორმაციაკომპანია   მომხმარებლის   მიერ   მოწოდებულ   ინფორმაციას   იყენებს   იმისათვის,   რომ   მომხმარებელს   გაუწიოს   სასურველი   მომსახურება.   ამ   ინფორმაციას   არ   უზიარებს   მესამე   პირებს.   ასეთი   ინფორმაციის   გაცემა   შეიძლება   მხოლოდ   სასამართლოს   განჩინების/გადაწყვეტილების   საფუძველზე   ან   სახელმწიფოს   შესაბამისი   ორგანოს   მიერ   დასაბუთებული   განცხადებით   მოთხოვნის   შემთხვევაში. კომპანია   იყენებს   მომხმარებლის   ელექტრონული   ფოსტის   მისამართს,   რათა   დაამყაროს   მომხმარებელთან   უკუკავშირი,   მათ   კითხვებზე   პასუხის   გასაცემად,   გასაწევ   მომსახურებასთან   დაკავშირებით,   სიახლეების   მოსაწოდებლად.   კომპანია   მსგავს   მისამართებს   არ   იყენებს   რაიმე   სხვა   დანიშნულებით   ან   მესამე   პირისათვის   მისაწოდებლად. მომხმარებლის   მიერ   მოწოდებული   ინფორმაცია   კომპანიას   ეხმარება   მომსახურების   ეფექტურად   განხორციელებაში. გასაწევ   მომსახურებასთან   დაკავშირებით   კომპანია   არასდროს   გამოიყენებს   მომხმარებლის   მიერ   ელ.   ფოსტით,   ონლაინ   ფორმის   შევსების   შედეგად,   ტელეფონით,   ფაქსით,   პირადი   შეხვედრით   თუ   სხვა   გზით   მოწოდებულ   ინფორმაციას   ერთობლივი   საქმიანობის   ფარგლებს   გარეთ.
3.   კომპანიის   ვალდებულებები   მონაცემთა   უსაფრთხოებაზეიმისათვის,   რომ   თავიდან   იქნეს   აცილებული   არაავტორიზებული   შესვლა   სისტემაში,   შენარჩუნებული   იყოს   მონაცემთა   სიზუსტე,   უზრუნველყოფილი   იქნას   მონაცმთა   სწორი   გამოყენება,   კომპანიის   მიერ   მიღებულია   უსაფრთხოების   ყველა   შესაძლო   ზომა. საკრედიტო   ბარათით   განხორციელებული   ყველა   ონლაინ   ტრანზაქცია   ხორციელდება   უსაფრთხო   სერვერის   გამოყენებითა   და   ტექნოლოგიების   უახლოეს   სტანდარტებზე   დაყრდნობით.   საკრედიტო   ბარათების   ყველა   მონაცემები   ოპერაციის   დასრულების   შემდეგ   ავტომატურად   ამოიშლება.
4.   მომხმარებლის   მიერ   ინფორმაციაში   კორექტირების   შეტანამომხმარებელს   შეუძლია   ნებისმიერ   დროს,   შეიტანოს   ცვლილება   მის   მიერ   კომპანიისათვის   მიწოდებულ   პერსონალურ   ინფორმაციაში.   მაგრამ   იმაში   დასარწმუნებლად,   რომ   ნამდვილად   მომხმარებელი   ცვლის   ამ   ინფორმაციას   შესაძლოა   კომპანიის   მიერ   განთავსებული   იყოს   უსაფრთხოების   ერთ   ან   რამდენიმე   საფეხურიანი   სისტემა   მომხმარებლის   იდენტიფიცირებისათვის. დამატებითიზემოაღნიშნულ   საკითხებთან   დაკავშირებით   რაიმე   შეკითხვის   არსებობის   ან   უსაფრთხოების   დამატებითი   პირობების   შემოთავაზების   შემთხვევაში,   მომხმარებელს   შეუძლია   დაუკავშირდესმომხმარებელი   რეგისტრაციით   ადასტურებს,   რომ   ის   გაეცნო   მომსახურების   პირობებს,   შენიშვნა   ამ   პირობების   მიმართ   არ   აქვს   და   ეთანხმება   მას.

როგორ   ხდება   თქვენი   პერსონალური   ინფორმაციის   დამუშავება   და   გამოყენება   midea.ge-   მიერ.

  

როგორ   ვიყენებთ   თქვენს   პერსონალურ   ინფორმაციას

წინამდებარე   შეტყობინება   ეხება   პერსონალურ   მონაცემებზე   არასანქცირებულ   წვდომასთან   დაკავშირებით   midea.ge-ს   არსებულ   დაცვის   მექანიზმებს,   რომელთა   საშუალებითაც   midea.ge   უზრუნველყოფს   თქვენი   პერსონალური   მონაცემების   დაცვას.   ეს   უკანასკნელი   მოიცავს   ინფორმაციას,   რომელსაც   midea.ge   მოიპოვებს   თქვენთვის   მომსახურების   გაწევის   პერიოდში,   რომელიც   საქართველოს   კანონმდებლობის   შესაბამისად,   შემდგომში   ასევე   გამოიყენება   პირდაპირი   მარკეტინგის   მიზნებისთვის.   შეტყობინების   მიზანია,   მოგაწოდოთ   ინფორმაცია   პერსონალური   ინფორმაციის   დამუშავებისას   ჩვენი   მუშაობის   პრინციპებისა   და   თქვენი   სამართლებრივი   დაცვის   მექანიზმებთან   დაკავშირებით.

  

პერსონალურ   მონაცემთა   კონფიდენციალურობის   დაცვის   დაპირება

ჩვენ,   midea.ge-ს   გუნდი,   გპირდებით,   რომ:

 • ვიზრუნებთ   თქვენი   პერსონალური   მონაცემების   უსაფრთხოებასა   და   დაცვაზე;
 • არ   გამოვიყენებთ   თქვენს   მონაცემებს   არამართლზომიერად;
 • ნებისმიერ   დროს   მოგაწვდით   სრულ   და   ამომწურავ   ინფორმაციას   თქვენი   პერსონალური   მონაცემების   დამუშავებასთან   დაკავშირებით.

  

როგორ   გიცავთ   კანონი

   პერსონალურ   მონაცემთა   კონფიდენციალურობის   დაცვის   დაპირების   მსგავსად,   აღნიშნულ   მონაცემებს   იცავს   პერსონალურ   მონაცემთა   დაცვის   შესახებ   საქართველოს   კანონი.

კანონმდებლობის   თანახმად,   თქვენ   უფლება   გაქვთ,   მოგვთხოვოთ   ინფორმაცია   თქვენი   მონაცემების   დამუშავების   თაობაზე.   თქვენ   გაქვთ   უფლება   მიიღოთ   შემდეგი   ინფორმაცია:

 • რომელი   მონაცემები   მუშავდება   თქვენს   შესახებ;
 • მონაცემთა   დამუშავების   მიზანი;
 • მონაცემთა   დამუშავების   სამართლებრივი   საფუძველი;
 • რა   გზით   შეგროვდა   თქვენი   მონაცემები;
 • ვის   გადაეცა   თქვენი   მონაცემები;
 • მონაცემთა   გაცემის   საფუძველი   და   მიზანი.

თქვენ   შეგიძლიათ   მოითხოვოთ   ჩვენ   მიერ   დამუშავებული   ინფორმაციის   ასლი.   კანონმდებლობის   შესაბამისად   თქვენ   გაქვთ   უფლება   მოითხოვოთ   თქვენი   პირადი   მონაცემების   გასწორება,   განახლება,   დამატება,   დაბლოკვა,   წაშლა   ან   განადგურება   თუ   ისინი   არასრულია,   არაზუსტია,   არ   არის   განახლებული   ან   თუ   მათი   შეგროვება   და   დამუშავება   განხორციელდა   კანონის   საწინააღმდეგოდ.   ჩვენ   ვმოქმედებთ   საქართველოს   კანონმდებლობის   შესაბამისად,   რამაც   შესაძლოა   ხელი   შეგვიშალოს   დაუყოვნებლივ   წავშალოთ   თქვენი   პირადი   მონაცემები.   ასეთი   ვალდებულებები   შესაძლოა   გამომდინარეობდეს   საგადასახადო   კანონმდებლობის,   მომხმარებელთა   უფლებების   დაცვისა   და   სხვა   რელევანტური   კანონმდებლობიდან.

  

აღნიშნული   ინფორმაციის   თქვენთვის   მოწოდების   ვალდებულება   midea.ge-ს   წარმოეშვება   თქვენი   მოთხოვნის   შემთხვევაში.   პერსონალური   მონაცემების   გამოყენების   უფლება   გვაქვს   მხოლოდ   იმ   შემთხვევაში,   როცა   ამისათვის   კონკრეტული   სახელშეკრულებო   ან/და   კანონისმიერი   საფუძველი   გაგვაჩნია.

  

  

ინფორმაციის   უსაფრთხოება

ჩვენ   განსაკუთრებული   პასუხისმგებლობით   ვეკიდებით   უსაფრთხოების   საკითხს   და   ვატარებთ   არაერთ   ზომას   პირადი   საიდენტიფიკაციო   ინფორმაციის   დასაცავად.   თქვენი   პირადი   საიდენტიფიკაციო   ინფორმაცია   ჩვენს   ვებ-გვერდზე   ხელმისაწვდომია   მხოლოდ   თქვენი   პაროლისა   და   ელექტრონული   ფოსტის   მისამართის   მითითების   შემთხვევაში.   ეს   პაროლი   დაშიფრულია.   ჩვენ   გირჩევთ,   რომ   არავის   გაანდოთ   თქვენი   პაროლი.   გარდა   ამისა,   თქვენი   პირადი   საიდენტიფიკაციო   ინფორმაცია   ინახება   დაცულ   სერვერზე,   რომელზეც   მხოლოდ   შესაბამის   პერსონალსა   და   კონტრაქტორებს   მიუწვდებათ   ხელი.   მიუხედავად   იმისა,   რომ   თქვენ,   ჩვენს   საიტზე   თქვენს   მიერ   შერჩეული   პროდუქტის   ყიდვის   დროს   შეგყავთ   თქვენი   პირადი   საკრედიტო   ბარათის   მონაცემები,   ჩვენთვის   თქვენი   საკრედიტო   ბარათთან   დაკავშირებული   ინფორმაცია   ხელმიუწვდომელია   და   აღნიშნული   მონაცემების   შენახვა   ჩვენს   მიერ   არ   ხდება.   თქვენი   საკრედიტო   ბარათი   ჩვენი   პარტნიორი   ბანკის   კონტროლის   სფეროს   განეკუთვნება.

სამწუხაროდ,   მონაცემთა   ნებისმიერი   გადაცემა   ინტერნეტის   ან   უკაბელო   ქსელის   საშუალებით   შეუძლებელია   იყოს   აბსოლუტურად   და   გარანტირებულად   უსაფრთხო.   ჩვენ   ვატარებთ   კომერციულად   გონივრულ   უსაფრთხოების   ზომებს,   რათა   დავიცვათ   მონაცემები   და   ასევე   ვცდილობთ   კავშირები   დავამყაროთ   მხოლოდ   ისეთ   ორგანიზაციებთან,   რომლებიც   იგივენაირად   უდგებიან   ამ   საკითხს.   თუმცა   ჩვენ   ვერ   გავცემთ   რაიმე   გარანტიას   ვებ-გვერდისათვის   ან   ვებ-გვერდიდან   გადაცემული   ინფორმაციის   უსაფრთხოებაზე   და   არ   ვაგებთ   პასუხს   მესამე   მხარის   ქმედებაზე,   რომელმაც   შეიძლება   უნებართვოდ   მიიღოს   მსგავსი   ინფორმაცია.

ინფორმაციის   დაცვის   სხვადასხვა   საკითხები

  

18   წლამდე   არასრულწლოვან   პირებს   ეკრძალებათ   „midea.ge“–ით   სარგებლობა.   ჩვენ   განზრახ   არ   ვინახავთ   ან   ვაგროვებთ   ინფორმაციას   18   წლამდე   პირებისაგან.   არასრულწლოვანთა   პირადი   ინფორმაციის   დაცვა   ჩვენთვის   ძალიან   მნიშვნელოვანია.   შესაბამისად,   თუ   ჩვენ   გავიგებთ,   რომ   მომხმარებელი   არის   18   წლამდე   ასაკის   პირი,   ჩვენ   გავატარებთ   შესაბამის   ღონისძიებებს,   რათა   წავშალოთ   ამ   მომხმარებლის   პირადი   ინფორმაცია   ჩვენი   მონაცემთა   ბაზიდან.      სარგებლობთ   რა   „midea.ge“–ით,   თქვენ   აქვე   ადასტურებთ,   რომ   ხართ   სულ   მცირე   18   წლის.

  

რამდენ   ხანს   ვინახავთ   პერსონალურ   ინფორმაციას?

თქვენს   პირად   მონაცემებს   ვინახავთ   თქვენი   მომსახურების   მთელი   პერიოდის   განმავლობაში;

აგრეთვე,   მომსახურების   დასრულების   შემდეგ   10   წლამდე   ვადით   შემდეგი   მიზეზების   გამო:

 • კითხვებსა   და   საჩივრებზე   პასუხის   გასაცემად
 • იმის   დასამტკიცებლად,   რომ   ჩვენ   სამართლიანად   მოგექეცით
 • შესაბამისი   რეგულაციების/წესების   დაცვით   აღრიცხვის   წარმოების   მიზნით

ჩვენ   შეგვიძლია   შევინახოთ   თქვენი   პირადი   ინფორმაცია   10   წელზე   მეტი   ხნით,   თუ   მისი   წაშლის   შესაძლებლობა   არ   გვაქვს   სამართლებრივი   ან   ნორმატიული   მიზეზების   გამო.   თუ   ფიქრობთ,   რომ   ჩვენთან   შენახული   თქვენი   ნებისმიერი   მონაცემი   არასწორი   ან   არასრულია,   გთხოვთ   დაგვიკავშირდით   თქვენი   ეჭვების   დასაფიქსირებლად.   ჩვენ   ყველა   გონივრულ   ზომას   მივიღებთ,   რომ   შევამოწმოთ   და   გამოვასწოროთ   ეს   ხარვეზი.   თქვენ   უფლება   გაქვთ,   არ   დაეთანხმოთ   ჩვენ   მიერ   თქვენი   პირადი   მონაცემების   გამოყენებას,   ან   მოითხოვოთ   მათი   წაშლა,   ამოღება   ან   გამოყენების   შეწყვეტა,   თუ   ჩვენ   არ   გვაქვს   მათი   შენახვის   საკანონმდებლო   საფუძველი.   დაგვიკავშირდით,   თუ   არ   ეთანხმებით   ჩვენ   მიერ   თქვენი   მონაცემების   გამოყენებას,   თუ   გაქვთ   შეკითხვები   ან   თუ   გნებავთ   თქვენი   მონაცემების   გაუქმება   ან   გამოყენების   შეზღუდვა.

  

წესების   და   პირობების   თანხმობის   ელექტრონულად   მონიშვნით/აღიარებით   თქვენ   ადასტურებთ,   რომ   ამავდროულად   ეთანხმებით   წინამდებარე   კონფიდენციალურობის   პოლიტიკას,   თქვენ   მიერ   მოწოდებული   ინფორმაცია   წარმოადგენს   ზუსტ   და   უტყუარ   მონაცემებს.   ინფორმაციის   მოწოდება   მოხდა   თქვენი   საკუთარი   სურვილით   და   ამისათვის   თქვენ   გაგაჩნიათ   კანონმდებლობით   გათვალისწინებული   ყველა   უფლება   და   ნებართვა.

  

ასევე   წინამდებარე   პირობებზე   თანხმობის   ელექტრონულად   მონიშვნით/აღიარებით   თანხმობას   აცხადებთ,   რომ   თქვენ   უფლებამოსილებას   გვანიჭებთ   ჩვენ   და   თანხმობას   აცხადებთ   მასზედ,   რომ   ჩვენს   მიერ   საკუთარი   შეხედულებისამებრ   და   მოქმედი   კანონმდებლობის   ფარგლებში,   ნებისმიერ   დროს   და   ნებისმიერი   რაოდენობით,   ნებისმიერი   წყაროდან   გამოთხოვნილ   და   მიღებულ   იქნას   ინფორმაცია   თქვენ   შესახებ,   მათ   შორის   პერსონალური   მონაცემები,   მათი   გაცნობის,   გადამოწმების,   შედარების,   ანალიზის,   შენახვის   და   საკანონმდებლო   ან/და   სახელშეკრულებო   ვალდებულებ(ებ)ის   შესრულების   მიზნებისთვის.